สล็อตสล็อตบาคาร่าออนไลน์
สล็อตออนไลน์บาคาร่าออนไลน์บาคาร่าออนไลน์
#Relative Post โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ภาวะโลกร้อน (Global Warming) เกิดจากอะไรและจะช่วยกันแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร 

ภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อนเกิดจากอะไรและสำคัญอย่างไรกับชีวิตประจำวัน 

สังเกตกันไหมว่าปัจจุบันโลกของเราเกิดภาวะอากาศร้อนจัด มีความแปรปรวนของสภาพอากาศภาวะเช่นนั้นกำลังเกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งเราเรียกว่า ภาวะ โลก ร้อน หรือ Global Warming นั่นเอง ภาวะโลกร้อนเป็นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ มีสาเหตุหนึ่งมาจากการกระทำของมนุษย์ที่สร้างก๊าซเรือนกระจกมากเกินสมดุลของธรรมชาติ ก๊าซเหล่านี้ลอยขึ้นไปรวมตัวกันอยู่บนชั้นบรรยากาศของโลกและเกิดเป็นปรากฏการณ์เรือนกระจกเหมือนมีกระจกกั้นโลกเอาไว้ โลกจึงไม่สามารถระบายความร้อนออกไปยังนอกโลกได้ดีนัก ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้นหรือที่เราเรียกกันว่า ภาวะ โลก ร้อน ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลจะพบว่ามี 3 สิ่งที่สัมพันธ์กันนั่นก็คือ ก๊าซเรือนกระจก ปรากฏการณ์เรือนกระจกและภาวะโลกร้อน 

สิ่งแรกคือก๊าซเรือนกระจกจะมีทั้งก๊าซที่มนุษย์สร้างขึ้นจึงเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน และก๊าซที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนน้อยกว่า ปรากฏการณ์เรือนกระจกก็คือการที่ความร้อนถูกกักเก็บไว้ในชั้นบรรยากาศคล้ายคลึงกับโลกมีกระจกกั้นเอาไว้โดยแสงแดดสามารถจองผ่านให้ความอบอุ่นภายในโลกได้แต่กระจกก็กลั้นไว้ไม่ให้ความร้อนบนโลกสะท้อนออกไปได้ ซึ่งถ้าก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศอยู่ในระดับที่เหมาะสมก็จะทำให้อุณหภูมิบนพื้นผิวโลกคงอยู่ในระดับปกติคือมีทั้งการรับและการคายรังสีความร้อน แต่ว่าในปัจจุบันก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศที่มีมากเกินไปให้เกิดการกักเก็บความร้อนไม่ให้สะท้อนออกนอกผิวโลก 

ส่งผลทำให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกเพิ่มสูงขึ้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือโลกของเราจะมีอากาศแปรปรวนฤดูร้อนก็ร้อนจัด ฤดูหนาวก็หนาวจัด หน้าแล้งก็แห้งแล้งจัด พอถึงฤดูฝนก็เกิดพายุฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วม และถ้าหากมนุษย์ยังไม่ช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจกปัญหาภาวะโลกร้อนเกิดจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ หากทุกคนหันมาช่วยกันร่วมมือกันทำให้ก๊าซเรือนกระจกลดน้อยลงทั้งจากครัวเรือน ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการเลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในส่วนของภาคการเกษตรโดยการไม่ทำลายพื้นที่ป่าและไม่ใช้สารเคมีที่สร้างก๊าซเรือนกระจกในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เลือกใช้พลังงานสะอาด ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ เพียงเท่านี้ก็เป็นการร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ภาวะโลกร้อน ได้แล้ว

ทำความรู้จักเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก 

ก๊าซเรือนกระจก Greenhouse gas เรียกย่อๆว่า GHG คือก๊าซที่เป็นองค์ประกอบของบรรยากาศโลกที่ห่อหุ้มโลกไว้ เสมือนเรือนกระจกมีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความร้อนหรือรังสีอินฟราเรดได้ดี เป็นก๊าซที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อการรักษาระดับอุณหภูมิของโลกให้อยู่คงที่นั่นเอง ซึ่งก๊าซเรือนกระจกนั้นประกอบด้วยก๊าซหลายชนิดแบ่งออกเป็นก๊าซเรือนกระจกตามธรรมชาติและก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมมนุษย์ อย่างการใช้พลังงานหรือในอุตสาหกรรมต่างๆ 

ภาวะโลกร้อน

ขอบคุณรูปภาพจาก pixabay

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและจากกิจกรรมของมนุษย์นั้นที่สำคัญมี 6 ชนิดก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน ก๊าซเปอร์ฟลูออโรคาร์บอน และก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกกันมาบ้าง ซึ่งปรากฏการณ์เรือนกระจกนั้นก็คือการที่โลกถูกห่อหุ้มด้วยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นองค์ประกอบของบรรยากาศโลก โดยก๊าซเหล่านี้จะดูดคลื่นรังสีความร้อนไว้ในเวลากลางวันแล้วค่อยๆแผ่รังสีความร้อนออกมาในเวลากลางคืน ทำให้อุณหภูมิในบรรยากาศของโลกไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างฉับพลัน แต่ถ้าหากบรรยากาศโลกไม่มีก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน อุณหภูมิในตอนกลางวันก็จะร้อนจัด และในตอนกลางคืนนั้นก็จะหนาวจัด ซึ่งปรากฏการณ์นี้จะพบกันดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในระบบสุริยะซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต

และแม้ว่าโดยธรรมชาติแล้วก๊าซเรือนกระจกจะช่วยรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้อยู่ในระดับที่คงที่ สล็อต แต่ในปัจจุบันกิจกรรมของมนุษย์ที่ถือเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นกลับส่งผลให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพิ่มปริมาณสูงขึ้นซึ่งทำให้เกิด ภาวะ โลก ร้อน นั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น การผลิตไฟฟ้ามาให้เราใช้ การใช้ไฟฟ้าในอาคารบ้านเรือนต่างๆ การคมนาคมขนส่งและการผลิตขยะและน้ำเสียต่างๆเป็นต้น รวมทั้งโลกเรากลับมีการตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นการทำลายแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจกตามธรรมชาติลงไปอีกด้วย กิจกรรมเหล่านั้นทำให้ก๊าซเรือนกระจกลอยขึ้นไปรวมตัวกันอยู่บนชั้นบรรยากาศของโลกทำให้รังสีของดวงอาทิตย์ที่ควรจะสะท้อนกลับออกไปในปริมาณที่เหมาะสมกลับถูกก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้กักเก็บไว้ ทำให้อุณหภูมิของโลกค่อยๆสูงขึ้นจากเดิม โดยเราเรียกสภาพดังกล่าวนี้ว่า ภาวะโลกร้อน

วิธีต่างๆในการลดปัญหา ภาวะโลกร้อน 

วิธีลดปัญหา ภาวะโลกร้อน ที่ไม่ว่าใครๆก็สามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกันใช้ก๊าซธรรมชาติหรือการเลือกใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลง ร่วมกันใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดเริ่มต้นจากภาคครัวเรือน ไปจนถึงการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่าในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ช่วยกันรักษาพื้นที่ป่าที่มีอยู่รวมทั้งช่วยกันปลูกป่าเพิ่มเติม และยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่พวกเราช่วยกันได้ในชีวิตประจำวันก็คือการอ่านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ คาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยเทียบเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆทั้งทางตรงและอ้อมกับการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น ในการผลิตขนม 1 ห่อนั้นก็จะก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกทั้งจากการบรรจุหีบห่อ วัตถุดิบในการผลิต กระบวนการผลิต การขนส่ง รวมไปถึงการกำจัดขยะที่เหลือด้วย ซึ่งในประเทศไทยทุกคนจะสามารถดูข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์บนฉลากอาหารเป็นสัญลักษณ์รูปโลก และนอกจากนี้สินค้าและบริการต่างๆที่ร่วมลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกก็จะติดหรือแสดงฉลากลดคาร์บอนที่เขียนว่า CO2 ต่อไปพวกเราก็จะสามารถสังเกตฉลากก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างง่ายดาย เพียงเท่านี้พวกเราทุกคนก็จะช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและช่วยลด ภาวะ โลก ร้อน ได้ช่วยกันลดและช่วยกันบอกต่อเท่านี้โลกของเราก็จะกลับมาหน้าอยู่อีกครั้งแล้ว

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ภาวะโลกร้อน
#Relative Post ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ภาวะโลกร้อน
หวานหมู569
Whanmhoo569 เว็บไซต์ที่ให้บริการเกมบาคาร่าออนไลน์ และเกมเดิมพันอื่นๆ อีกหลากหลายเกม มีระบบฝาก-ถอน อัตโนมัติ พร้อมกับมีทีมงานคุณภาพคอยดูแล ตลอด 24 ชั่วโมง
เกมสล็อต
เมนู Whanmhoo569
สูตรสล็อต
บทความและข่าวสาร
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
Whanmhoo569 เว็บไซต์ที่ให้บริการเกมคาสิโนออนไลน์ และเกมเดิมพันอื่นๆอีกหลากหลายเกม มีระบบฝาก-ถอนอัตโนมัติ พร้อมกับทีมงานคุณภาพคอยดูแล ตลอด 24 ชั่วโมง
ภาวะโลกร้อน
เมนู Whanmhoo569
ภาวะโลกร้อน
บทความและข่าวสาร
ภาวะโลกร้อน
ติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
Whanmhoo569-Sticky-GIF-NY-Xmas1
Linefacebook
Copyright 2020 © WHANMHOO569 บาคาร่า บาคาร่าออนไลน์ อันดับหนึ่งของไทย